Digitoll: Slik kan norske importører forberede seg

De siste årene har Tolletaten, i likhet med Skatteetaten og en rekke andre norske etater, tatt fatt på en omfattende digitaliseringsprosess. Målet er å effektivisere arbeidsoppgaver og takle økt pågang på en smidigere måte.

Innføringen av Digitoll, digital tollbehandling, er en vesentlig del i strategien. Digitoll forutsetter blant annet at informasjon leveres digitalt før eller senest ved grensepassering. En innlevering i god tid før grensepassering gir Tolletaten en mulighet til å vurdere opplysningene, slik at de kan ferdigbehandles og gi en effektiv grensepassering

«Digitalisering styrker etatens evne til å kontrollere vareførselen og vil gjøre import og eksport av varer enklere for næringsdrivende og privatpersoner»

Tolletaten

Digitoll rulles ut i faser frem mot april 2025. Fra og med 1. april 2025 blir digital melde- og opplysningsplikt obligatorisk og pliktig ved grensepassering for alle som frakter varer inn i Norge. På sikt vil det også bli digital varsling på eksportgods.

Norske importører må komme på banen nå

Fremtidens digitale grensepassering vil ha store innvirkninger på hvor smidig vareinnførelsen blir for norske importører. Har Tollvesenet tilgang på tilstrekkelig informasjon ved innførsel unngår importøren forsinkelser som følge av unødvendige opphold på grensen eller videresending til tollager.

Hva kan importører gjøre for å forberede seg?

For importører som ikke deklarerer varene sine selv, er det derfor viktig å ha et godt samarbeid med sine leverandører og speditører, for å sikre at riktig og god informasjon gjøres tilgjengelig til speditør tidsnok. 

Sørg for å skaffe deg oversikt over leverandører, transportører og tollrepresentanter som deklarerer på vegne av deres virksomhet. Kontakt alle parter i kjeden for å få innblikk i prosessen.

Her er tips til et par av spørsmålene og avklaringene dere kan starte med:

Leverandører:

 • Har du oversikt over alle dine leverandører og underleverandører?
 • Hvilken dokumentasjon leverer de?
 • Til hvem (speditør / tollrepresentant) lever de dette?
 • Når leverer de? Leverer de dokumentasjonen tidsnok i forhold til kravene i Digitoll?
 • Hvilke Incoterms og/eller handelsvilkår benyttes?

Transportører og Tollrepresentanter:

 • Hvilke transportører benyttes, og hvem velger disse?
 • Benyttes transportør også som tollrepresentant, eller deklarerer man selv i eget system?
 • Har dere kontroll på hvilke tollrepresentanter som skal ha fullmakt til å deklarere i deres navn?

Øvrige interne vurderinger:

Hva slags hindringer eller utfordringer dukker opp i dette arbeidet, og hvordan skal dere løse disse?

 • Risikerer dere forsinkelser i leveranser?
 • Risikerer dere feilaktige deklarasjoner og tilhørende risiko og merkostnader for retting?
 • Må dere bygge opp større varelager?
 • Har dere tilstrekkelig (toll)kompetanse internt?
  • Er det behov for ansettelser?
  • Vil Digitoll medføre behov for endringer i arbeidstid og arbeidsavtaler?

Dette er på ingen måte ment som en uttømmende liste, men som et utgangspunkt for norske vareeiere som nå skal i gang med sine forberedelser til Digitoll.

Start nå, det går fort til april 2025!

Gode data er nøkkelen

For importører (og eksportører) som vil møte digitaliseringen av toll godt rustet og forberedt, er nøkkelen gode data.

For å sikre at dine varedata er så gode som mulig, bør du:

 • Ta eierskap til vareinformasjonen
 • Jobb tett med dine leverandører og speditører
 • Sørge for sporbarhet gjennom hele prosessen, fra ordre via tolldeklarering til bokført verdi og rapportering
 • Etablere skriftlige rutiner for kontroll og avvikshåndtering

Visste du at vårt digitale tollarkiv, Emma E-Doc, er utviklet med tanke på å forenkle innsamling, arkivering, etterkontroll og revisjon av deklarasjoner og øvrige tolldata?

Annet innhold du kanskje er interessert i

Tollverdi, Transfer pricing og de viktige tolldataene

Webinar-opptak

Webinar med tollekspert Helene Hval fra PwC og Emma Systems.

Se opptaket nå

Fjøssystemer har full kontroll over tolldeklarasjonene

Kundecase

Fjøssystemer deler sine erfaringer med Emma E-Doc.

Les artikkelen

Oppbevaringsplikten og vareeiers ansvar

Blogginnlegg

Hvem har oppbevaringsplikt og ansvar for tolldeklarasjonene?

Les blogginnlegget