Varor till Norge: Det som er viktigt att känna till om Digitoll

De senaste åren har Tolletaten (norska Tullverket), Skatteetaten (norska Skatteverket) och en rad andra norska myndigheter påbörjat en omfattande digitaliseringsprocess. Målet är att effektivisera arbetsuppgifter och hantera ökad belastning på ett smidigare sätt.

Införandet av Digitoll, digital tullbehandling, är en väsentlig del i strategin. Digitoll förutsätter bland annat att information lämnas digitalt före eller senast vid gränspasseringen. En inlämning i god tid före gränspassering ger Tolletaten möjlighet att bedöma uppgifterna, så att de kan färdigbehandlas och ge en effektiv gränspassering.

«Digitalisering stärker myndighetens förmåga att kontrollera varuflödet och kommer att göra import och export av varor enklare för näringsidkare och privatpersoner»

Tolletaten

Digitoll rullas ut i faser fram till april 2025. Från och med 1 april 2025 blir digital anmälnings- och upplysningsplikt obligatorisk och krävs vid gränspassering för alla som transporterar varor in i Norge. På sikt kommer det även bli digital anmälningsplikt vid exportgods.


Norska importörer måste agera nu

Framtidens digitala gränspassering kommer ha stor inverkan på hur smidig varuinförseln blir för norska importörer. Har Tolletaten tillgång till tillräcklig information vid införsel undviker importören förseningar på grund av onödiga uppehåll vid gränsen eller vidareförsel till tullager.

Vad kan importörer göra för att förbereda sig?
För importörer som inte deklarerar varorna själva, är det därför viktigt att ha ett gott samarbete med sina leverantörer och speditörer, för att säkerställa att korrekt och bra information görs tillgänglig till speditör i tid.

Se till att få översikt över leverantörer, transportörer och tullrepresentanter som deklarerar på uppdrag av ert företag. Kontakta alla parter i kedjan för att få insikt i processen.

Här är några viktiga punkter att börja med:

Leverantörer:

 • Översikt över alla leverantörer och underleverantörer
 • Vilken dokumentation lämnar de ifrån seg?
 • Vem lämnar speditör / tullrepresentant dokumentationen till?
 • NÄR ger de ifrån sig dokumentationen och är det tidigt nog i förhållande till kraven i Digitoll?
 • Vilka Incoterms/leveransvillkor och/eller handelsvillkor används?

Transportörer och Tullrepresentanter:

 • Vilka transportörer används, och vem väljer dessa?
 • Används transportör också som tullrepresentant, eller deklarerar man själv i eget system?
 • Kontroll över vilka tullrepresentanter som ska ha fullmakt att deklarera i ert namn

Andra viktiga överväganden:

Vilka hinder eller utmaningar dyker upp i arbetet som är förknippat med Digitoll, och hur skall det lösas?

 • Riskerar leveranserna att bli försenade?
 • Är det risk för att deklarationerna blir fel och medför merkostnader?
 • Behov för större varulager?
 • Finns tillräcklig (tull)kompetens internt?
 • Behov för nyanställningar?
 • Medför Digitoll behov av förändringar i arbetstid och arbetsavtal?

Detta är inte avsett som en uttömmande lista, utan som en utgångspunkt för norska varuägare som nu ska börja sina förberedelser inför Digitoll.

Vi rekommenderar starkt att inte vänta, börja förberedelserna nu.

April 2025 närmar sig snabbt!


Bra data är nyckeln

För importörer (och exportörer) som vill vara förberedda och rustade inför digitalisering av tullen, är tillgång till högkvalitativ data helt avgörande.

Säkerställ kvaliteten i varudatan:

 • Ta ägarskap över varuinformationen
 • Arbeta nära med leverantörer och speditörer
 • Säkerställ spårbarhet genom hela processen, från order via tulldeklarering till bokfört värde och rapportering
 • Upprätta skriftliga rutiner för kontroll och hantering av avvikelserVisste du att vårt digitala tullarkiv, Emma E-Doc, är utvecklat med tanke på att förenkla insamling, arkivering, efterkontroll och revision av deklarationer och övriga tulldata?